تقدیروتشكر

سپاس خدایی را که با قلم توانای خویش مشتی خاک را توانی دیگر بخشید که بتواند در این صحنه زندگی بیندیشد و با افکار خویش تصاویر زندگی را نقش بندد و استعدادها و توانایی هایش را به خدمت گیرد.سپاس خدایی را سزاست که با دادن قدرت اندیشه لحظات را برایمان حلاوتی دیگر بخشید. و با تشکر فراوان از جناب آقای دکترحمیدرضا سعیدی نژاد که در مراحل مختلف این پژوهش همواره با راهنمایی های ارزنده شان به عنوان استاد راهنما راه گشای من بوده اند و از همسرم و همه کسـانی که در انجام هـر چه بهتر این پژوهش من را یاری نمودند سپاسگزاری می نمایم و موفقیت روزافزون همه آنان را از ایزد منان خواستارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به :

همسر گرامیم که در تمام مراحل تحصیلات تکمیلی حامیم بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………..……………………………………………  صفحه

چكيده

«فصل يكم  :کلیات تحقیق»

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٢

1-2 بیان مساله اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

1-3 روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….٧

1-4 سوالات اصلی و فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6 شرح کامل روش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………..9

1-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-9 اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-10 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………13

1-11 جنبه جدید بودن و نو آوری در تحقیق………………………………………………………………………………………………………….14

1-12 چگونگی زمانبندی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-13 تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی………………………………………………………………………………………………….15

1-14 شاخص بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

«فصل دوم»

بخش اول(نوواقعگرايي)

2-1-1 تاريخچه نووا قعگرايي………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-1-1-1-مباني اصلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………23

الف) دولت سالاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

ب) بقا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

ج) خودياري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-1-1-2 تفاوت نوواقعگرايي با واقعگرايان…………………………………………………………………………………………………………..29

2-1-2  شيفت پارادايمي از واقعگرايي به نوواقعگرايي……………………………………………………………………………………………..30

2-1-2-1 نوواقعگرايي…………………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-1-2-2 كنت ولتز و نوواقعگرايي………………………………………………………………………………………………………………………..35

الف)اصل نظم دهنده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

ب)تفكيك كاركردهاي واحدها……………………………………………………………………………………………………………………………39

ج)توزيع توانمندي ها………………………………………………………………………………………………………………………………………40

بخش دوم(امنيت)

2-2-1 جهان سوم پس از جنگ سرد…………………………………………………………………………………………………………………….43

2-2-2 امنيت در ديدگاه نوواقعگرايي…………………………………………………………………………………………………………………….44

2-2-2-1 موازنه قوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

2-2-2-2 هژموني………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

فصل سوم(موا نع داخلي وخارجي امنيت)

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

بخش اول(اهميت خليج فارس)

3-1-1 خليج فارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

3-1-2 اهميت استراتژيك خليج فارس…………………………………………………………………………………………………………………..63

3-1-2-1 وضع طبيعي وموقعيت جغرافيايي خليج فارس…………………………………………………………………………………………64

3-1-2-2 ذخائر عظيم نفت وگاز…………………………………………………………………………………………………………………………65

3-1-2-3 بازار مصرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-1-2-4 نقش فرهنگي وايدئو لوژيكي ……………………………………………………………………………………………………………….69

3-1-3 امنيت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-1-3-1 امنيت پس از جنگ سرد ……………………………………………………………………………………………………………………..71

3-1-3-2 امنيت كار آمد در منطقه ………………………………………………………………………………………………………………………72

الف) امنيت دسته جمعي …………………………………………………………………………………………………………………………………74

ب)اعتماد سازي …………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

بخش دوم (موانع داخلي امنيت جمعي)

3-2-1 نا ا مني در منطقه …………………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-2-2 ديدگاه هاي امنيتي متعارض بازيگران اصلي منطقه خليج فارس…………………………………………………………………..79

3-2-2-1 ايران

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید