پایان نامه علوم سیاسی درباره شهری، حکمرانی، حکومت، اسکان، حقوق

سمت فرایند های بلند مدت شهر نگر با تاکید بر ظرفیت سازی محلی و تقویت مدیریت شهری در پرتو نگاه محلی نسبت به امور شهری جهت یافت. این در حالی است که بعد از کنفرانس سازمان ملل در استانبول  تغییراتی جدی در ساخت مدیریت شهری ایجاد گردید و مفهوم حکومت شهری به حاشیه مفهوم حکمرانی شهری رانده شد و شاخص هایی همچون مشارکت محوری، حاکمیت قانون، شفافیت نهادی و مالی اولویتی ویژه در مباحث مرتبط با الگو های حکمرانی شهری را به خود اختصاص دادند. نمودار زیر به بیان سیر تحول مفهوم حکمرانی شهری از دهه هزار و نهصد و  هفتاد تا سال دوهزار میلادی را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-9-4- معیار های حکمرانی خوب شهری:

نحوه ادره شهر ارتباط مستقیمی با  دیدگاههایی که در ارتباط با لوازم رشد و ارتقا سطح رفاه عمومی شهر ها مطرح می شوند، دارد. حکمرانی(خوب) شهری تدوام اصول اساسی حیات شهری و در عین حال پاسخ نظری و عملی به ضرورت ها و الزامات ناشی از تشدید و تنوع در جوامع انسانی معاصر دانست(کاظمیان، 1386: 5). بر این اساس این مفهوم با تبعیت از نظریه حکمرانی خوب، سمت و سوی شهروند محور یافته است. پیش تر بیان کردیم که معیار های حکمرانی خوب بر اساس نظریه های سیاسی لیبرال دموکراسی و تئوری های مدیریت عمومی جدید، خصوصا آنهایی که توسط بانک جهانی مطرح گردیده اند، قوام یافته است(راکودی، پیشین: 538). همین اتفاق نیز در خصوص مفهوم حکمرانی خوب شهری، تکرار شده است. حکمرانی شهری با بهره گیری از معیار های ذکر شده توسط سازمان های بین المللی و بهره گیری از شیوه های نوین مدیریت امور عمومی از قالب سنتی خود فاصله گرفته و به سمت کیفی سازی روابط میان بخشی در حوزه فعالیت دولت گام برداشته است. حکمرانی خوب شهری شهروندان را وادار به پذیرش حقوق یکدیگر می کند. این مفهوم بر قواعدی از حقوق شهروندان بنا گردیده است که در آن هیچ تفاوتی بین مرد و زن و کودک در دستیابی به ضروریات زندگی شهروندی وجود ندارد. در این دیدگاه ضروریاتی مانند مسکن مناسب، امنیت، آب سالم، بهداشت، محیط زیست سالم، تغذیه مناسب، آموزش، اشتغال و مسافرت در اولویت هستند(لینکولا، 2002: 1). عمده معیار هایی که مورد نظر این سازمان ها و یا افراد است شباهت و یا بهتر بگوییم همسانی گسترده ای با معیار های حکمرانی خوب دارند که بیان آن در قالب جدول زیر، سند اعتباری مدعای ما است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه عمران سازمان ملل متحد بانک جهانی سازمان ملل متحد؛ مرکز اسکان بشر[19] فریدمن
مشارکت؛

تساوی حقوق؛

شفافیت؛

پاسخگویی؛

قانونمداری؛

مسولیت پذیری؛

اجتماع گرایی؛

اثر بخشی و کارایی؛

چشم انداز استراتژیک.[20]

مشارکت؛

شفافیت؛

پاسخگویی؛

فقیر محوری؛[21]

مدیریت عمومی قوی؛

مسئولیت پذیری در قبال هزینه ها؛[22]

مدیریت مالی دقیق.[23]

تمرکز زدایی از قدرت و منابع؛[24]

برابری در دسترسی به منابع و فرایند تصمیم گیری؛[25]

مشارکت؛

پاسخگویی؛

فعالیت های مدنی و شهروندی؛[26]

کارایی؛

چشم انداز استراتژیک از امنیت و توسعه پایدار انسانی.[27]

جامعیت؛[28]

پاسخگویی عمومی؛

مسئولیت پذیری؛

مدیریت تضاد های غیر خشونت آمیز؛[29]

رهبری  سیاسی الهام بخش[30]

جدول شماره4: معیار های حکمرانی خوب شهری(راکودی، پیشین: 536)

 

2-10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی

حکمرانی خوب شهری با اختلاط با سطوح محلی حاکمیت نیازمند این است که با در نظر گرفتن یا تعیین شاخص هایی به توسعه محلی کمک کند. در این خصوص در مراجع مرتبط در سطح جهانی این سازمان ملل است که سعی کرده است که به تعیین شاخص هایی اقدام کند که در قسمت پیشین به آن اشاره گردید. در این میان تمام شاخص ها بواسطه متغیر های محدودی که داریم مد نظر ما نیست. انتخاب ما 5 شاخصی است که مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد از میان 26 شاخص آزمایش شده در 24 شهر، مورد اطمينان قرار می دهد. اعتقاد این نهاد بر این است که این پنج شاخص می تواند برای شهرها، سازمان های جامعه مدنی، نهاد ها و مسئولان حکومت محلی و نخبگان برای طراحی سیستم مدیریت شهری کارآمد مورد استفاده قرار گیرد(مرکز اسکان سازمان ملل متحد، 3). برای بیان این شاخص ها از قالب جدول زیر استفاده می شود:

 

اثر بخشی 1-       افزایش منابع درآمدی؛

2-       پیش بینی پذیری بودجه اجرایی حکمرانی محلی؛

3-       انتشار گزارش هایی استاندارد در خصوص اجرای استاندارد هزینه ها؛

4-       کسب رضایت شهروندان؛

5-       ایجاد یک چشم انداز برای فرآیند های موجود در شهر؛

تساوی حقوق 1-       منشور حقوق شهروندی برای خدمات اساسی؛

2-       در نظر گرفتن درصدی برای شرکت زنان در مجلس محلی؛

3-       تشویق بخش خصوصی؛

 

مشارکت

1-       مجلس انتخابی؛

2-       شهردار انتخابی؛

3-       در نظر گرفتن حق رای برای شهروندان بدون مبنا قرار دادن جنسیت؛

4-       مکانی برای گردهمایی های مردمی؛

پاسخگویی 1-       انتشار رسمی قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها، بودجه و صورت حساب ها؛

2-       نظارت و کنترل سطوح بالای حاکمیت بر عمل حکومت محلی؛

3-       تنظیم قوانین اجرایی؛

4-       در نظر گرفتن حق دادرسی آسان برای شهروندان؛

5-       تشکیل کمیته مبارزه با فساد؛

6-       اعلام رسمی میزان درآمدها و سرمایه موجود؛

7-       حمایت از نظام بازرسی مستقل؛

ا منیت 1-       تنظیم سیاست ها پیشگیری از جرم؛

2-       تدوام مبارزه با فساد.

جدول شماره5: شاخص های حکمرانی خوب شهری در سطح محلی، ترسیم جدول از نگارنده(مرکز اسکان سازمان ملل متحد:3-5)

 

2-11 – اهداف حکمرانی خوب شهری

 حکمرانی شهری در ارتباط با جامعه، سعی دارد که به شیوه های متفاوت با الگوهای سابق مدیریت شهرها، اقدام به سیاست گذاری کند. این مفهوم بنا دارد که با بازساخت جامعه ی مدنی به منظور تقویت و اعتدال بیشتر نهادها، سازمان‏ها و جوامع محلی، به ارتقاء مداخله و مشارکت تمام افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی شهرها برای کاهش فقر و جدایی‏گزینی‏های اجتماعی، قومی و فرهنگی در شهرها  اقدام کند(پرهیزکار و همکاران، پیشین)، که عمده این ها در یک تعریفی کل نگر، تعبیر به اهداف کلان حکمروایی شهری می شود. اما اگر بخواهیم بصورت موردی تر و تکمیلی اهداف حکمرانی شهری را بیان کنیم، جدول زیر می تواند به درک ما از اهداف این مفهوم کمک کند. در این جدول«ویندسور» سعی کرده است که اهداف کلی آن را در چهار دسته، و ابزار های رسیدن به آن را نیز در یک مجموعه سیاستی بیان کند.

 

اهداف ابزارها
مشارکت و همکاری وسیع محلی 1-ارتقاء هویت شهری و حس شهروندی برای همه؛2-برگذاری نشست های عمومی، برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی؛ 3-وجود رفراندوم ها و داد خواست های شهری؛ 4- بهبود بخشیدن ساختارهای مردم سالار و فرهنگ؛ 5-مشارکت گروه های به حاشیه رانده شده در سیستم های شهر؛
مدیریت کارآمد شهری 1-در نظر گرفتن همه منافع در ارتقاء بهره وری و خدمات بهتر؛ 2-مناسبات نیروی کار؛
سرمایه گذاری در زیرساخت های کارآمد؛ 3-در نظر گرفتن هیئت نمایندگی تصمیم گیری به پایین ترین سطح مقتضی؛ 3-همکاری و مشارکت، به جای رقابت؛ 4- آموزش های متناسب به منظور بهبود توان مسئولان شهر؛ 5- استفاده از فنآوری اطلاعات برای بدست آوردن منافع بیشتر؛
برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست با همکاری شهروندان؛ 6- آمادگی در مقابل بلایا و کنترل جرم و جنایت برای محیط های امن تر؛ noun

1.مسئوليت

2.جوابگویی

 

پاسخگویی / شفافیت 1-نظارت بر فعالیت های دولت توسط ائتلاف خارج از سازمان؛ 2- استفاده  از روشهای حسابداری دقیق؛ 3- خط مشی کاملا روشن رفتاری رهبران و مقامات اجرایی؛ 4- تهیه سیستم های باز و انقباضی؛ 5-شفافیت در ترتیبات مالی؛ 6-چرخش باز اطلاعات؛ 7- منصفانه و قابل پیش بینی  بودن چارچوب های قانونی؛ 8-شیوه های دادرسی بی طرف و قابل دسترس؛ 9- روند منظم  انتشار اطلاعات در مورد مسائل کلیدی؛ 10- دسترسی عمومی به متصدیان؛
دسترسی 1-رای زنی منظم و سازمان یافته با نهادهای نمایندگی از تمام بخش های جامعه؛
2-مشارکت دادن افراد در فرآیند تصمیم گیری؛ 3-دسترسی به دولت توسط همه افراد و سازمان ها؛ 4-دسترسی به فرصت های اقتصادی؛ 5-حمایت از حقوق همه گروه ها.

جدول شماره 6 : اهداف حکمرانی خوب(ویندسور، پیشین:16-17)

 

2-12  حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی

حکومت محلی بعنوان مفهومی از مقوله حکمرانی، جایگاه برجسته ای در تئوری های مدیریت شهری دارد به نحوی که عمده معیار ها و شاخص های آن مرتبط با امور محلی و سطوح پایین حاکمیت است. در این میان سازمان ها و نهاد های محلی با بهره گیری از این شاخص ها می توانند به بهبود فرایند های جاری با کاهش فقر شهری و افزایش توسعه پایدار آن[31] در روند سیاست گذاری خود کمک ویژه ای داشته باشند. روح قوانین سازمان های بین المللی نیز بر تمرکز این شاخصها در سطح محلی تاکید داشته است. تمرکز فعالیت های این سازمانها بر پیوند سطوح مختلف حکمرانی(محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی) با قواعد حکمرانی خوب شهری است. مرکز اسکان سازمان ملل در این

معیار ها اهداف ابزار ها
پایداری[32] تنظیم  و متعادل سازی رابطه میان جامعه، اقتصاد و اولویت های زیست محیطی 1-طراحی و اجرای مشورتی طرح های زیست محیطی و فرایند های مدیریتی در سطح مقبولی از توافق عمومی در استفاده از منابع؛ 2-ایمن سازی فعالیت های اقتصادی بر اساس اصول زیست محیطی بوسیله توسعه و گسترش مشارکت شهروندان در فعالیت های اقتصادی شهر؛
مشارکت ذی نفعان[33] تقبل و تعهد به مشاوره و مشورت با ذی نفعان در داخل جامعه بر اساس یک چشم انداز استراتژیک در یک دوره طولانی برای شهر؛
تمرکز زدایی[34] خودگردانی محلی[35]

 

 

 

1-ایجاد ساختارهای شفاف برای واگذاری مسئولیت ها و منابع از سطح ملی به سطح محلی و یا از سطح محلی به سطح ناحیه ای و شکل دهی به  سیستم های نظارت مشارکتی برای به کار بردن منابع مالی؛ 2- شفافیت و قابل پیش بینی بودن اقدامات در جابجای های مالی بین حکومتی و فرایند توسعه اجرایی، تکنولوژیک و ظرفیت های مدیریتی که مورد نظر هستند؛

3-حمایت از حکومت های بی بضاعت محلی از طریق سیتم های افقی-عمودی که بصورت همفکری مورد توافق دیگر حکومت های محلی و ذینفعان واقع شده باشد؛

تساوی حقوق تخصیص منابع[36] 1-بنیان گذاری قواعدی منصفانه برای اولویت های زیر بنایی توسعه و بهای خدمات شهری؛2-تخصیص مشوق های زیست محیطی برای مناطق و بخش های جغرافیای مورد نظر؛3-حذف موانع غیر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید