پایان نامه با موضوع ،، .، (، )، انقلاب

که جریانِ مخالفِ مصالحِ اسلام است ، از آن ، مادامی که چنین است جلوگیری کند . حکومت می تواند از حج که که از فرائض مهم الهی است ، در مواقعی که مخالف

 

صلاح کشور اسلامی دانست ، موقّتاً جلوگیری کند . 1

باید توجه داشت که ولایت یا مسئولیت مطلقه ، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرایط زمان دارد که اولاً اجتهاد مطلق دارد و همه ی ابعاد اسلام را به خوبی می شناسد و ثانیاً از عدالت و امانتی درخـور اداره ی جامعه ی اسلامی بهره مند است که او را از کج روی ها و هوامداری ها دور می سازد و ثالثاً دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جاری جامعه و هوش و استعداد سیاسی و قدرت مدیریت و شجاعـت و تدبیر است . همان گونه که ذکر گردید فقیه در اداره ی جامعه از همه ی اختیارات پیامبر ( ص ) برخوردار
است ؛ این بدان معنا است که محدوده ی ولایت مطلقه ی فقیه تا آن جایی است که ضرورت نظم
جامعه ی اسلامی اقتضاء کند ، و به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد ؛ بنابراین آن دسته از اختیاراتی که آن بزرگواران از جهت عصمت و نبوّت و امامت خود داشتند از اختیارات فقیه خارج است . مقصود از ولایت مطلقه ، ولایت در اجرای احکام اسلام است ، یعنی فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه اش محدود به حیطه ی اجراست ، نه این که بتواند احکام اسلامی را تغییر بدهد و همچنین در مقام اجرا نیز ، مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشت احکام را اجرا کند ، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راه کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند صورت
گیرد . ( جوادی آملی ، 1384 : 151 – 154 )

2 – 3 جمع بندی

بحران : زمانی که حرکت عادی امور از ریل خود خارج گردد ، به گونه ای که باعث برهم خوردن تعادل و ثبات جامعه گردد ، وضعیتی بحرانی شکل می گیرد که برای به حداقل رساندن اثرات سوء آن باید برای تحدید آن دست به مجموعه ای از اقدامات زد . بحران ها در دو سطح خرد و کلان قابلیت بروز و ظهور را داشته و از نظر سیاسی مشروعیت نظام حاکم را به چالش می کشند .

1  . صحیفه ی نور ، جلد 20

 

بحران ها ارزش های بنیادین و منافع جامعه را مورد تهدید قرار داده و زمان اندکی برای واکنش نسبت به آن در اختیار تصمیم گیران قرار دارد . در بحران ها اهداف حیاتی جامعه مورد آماج قرار می گیرند .
بحران های سیاسی در طول ظهور و بروز خود سه مرحله ی پیش از بحران ، دوران اوج و مرحله ی افول را سپری می کنند .

مدیریت بحران نوعی تدبیر استراتژیک است که طی آن ، فرایندهای داخلی و خارجی بحران مورد تجزیه و تحلیلی قرار گرفته و برای مقابله با آن استراتژی هایی خلق و به مورد اجرا گذاشته می شود . مهمترین هدف مدیریت بحران ، مرتفع نمودن شرایط اضطراری و باز گرداندن سریع جامعه به حالت عادی به
گونه ای است که منافع و ارزش های حیاتی و اساسی جامعه حفظ گردد .

شناخت و تعریف مسئله ، ارزیابی تهدید و آسیب پذیری ، ریسک سنجی و تحلیل آن ، ترسیم و تدوین تیم مدیریت بحران در مواجهه با شرایط بحرانی نیازمند دست یازیدن به تسلسلی منطقی از کنش ها جهت سازماندهی استراتژی مناسب است ؛ این مراحل عبارتند از : 1 – شناخت و تعریف مسئله از رهگذر ارزیابی اطلاعات در دسترس و اخباری که مربوط به شرایط بحران هستند . 2 – ارزیابی تهدید و آسیب پذیری . 3 – ریسک سنجی و تحلیل آن . 4 – ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران . 5 – سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی . 6 – تقلیل
گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر . 7 – پاسخ به بحران ومبارزه با آن .

همچنین تکنیک های ، تئوری های بازی های استراتژیک ، انضباطی ، روانی ، چانه زنی ، پیشگیرانه ، استقرار دولت بحران ، جریان سازی ، افزایش اعتبار ، مدیریت شناور ، و استفاده از رسانه ، تکنیک هایی است که در مدیریت بحران از آن ها استفاده می شود .

فرایند مدیریت بحران در یک تقسیم بندی کلی به سه مرحله ی قبل از بحران ، حین بحران ، و بعد از بحران قابل سازماندهی می باشد .

مهمترین شاخصه ی تفاوت بین بحران ها و مدیریت بر آن ها ، در شیوه و نحوه ی کنترل و اداره ی بحران است . لذا هر قدر موانع پیشگیری کننده از بحران و عناصر و ارکان کنترل و مهار بحران قوی تر باشد ، به همان نسبت مدیریت بحران قوی تر خواهد بود . مدیریت بحران شامل رویکردها و الگوهای رایج در این زمینه می باشد که عبارتند از : رویکردهای بازدارنده ، مواجهه ، انفعالی و پویا و الگوهای تقدیرگرا ،
خود اتکا ، سیستمی له چات ، لیتل جان ، رسیدگی جامع فینیک و الگوی عملیاتی .

ولایت فقها :حکومت ، اصلی است که تقریباً از سوی تمامی مکاتب فکری دنیا پذیرفته شده است . یکی از مکاتب فکری در دنیا مکتبی است که بر پایه ی دین اسلام و فقه جعفری استوار است ؛ نظریه ی ولایت فقیه دستاور اندیشه ی سیاسی این مکتب فکری بوده که برای اداره ی جامعه در زمان غیبت امام
معصوم ( ع ) مطرح و اجرایی گردیده .

ولایت واژه ای عربی بوده که از کلمه ی ولی گرفته شده و دارای انواع تکوینی ، تشریعی ، باطنی ،
ظاهری ، حقیقیه ، واقعیه ، مقیده ، مطلقه ، عام ، خاص و … می باشد و به معنی سرپرستی و
اداره ی امور کشور است که توسط فقیه جامع الشرایط که دانش دینی و بینش حکومت اسلامی است را داراست و دارای ویژگی هایی نظیر اجتهاد مطلق ، عدالت مطلق ، قدرت مدیریت و استعداد رهبری است صورت می گیرد .

بر اساس مکتب تفکری شیعه ، منبع مشروعیت بخش در زمان حضور ائمه ی هدی ( ع ) و همچنین زمان غیبت امام زمان ( عج ) ، همانند زمان حضور پیامبر( ص ) گرامی اسلام بوده و آن را از جانب خداوند قادر می دانند . از نظر شیعیان عدم حمایت مردم خللی در مشروعیت امامان ( ع ) و فقها وارد نکرده و
آن ها حاکم به حق می باشند و با حضورشان در جامعه حاکمیت دیگران مشروع ، قانونی و بر حق
نمی باشد . شیعیان معتقدند همان گونه که مردم در تحقق حکومت رسول گرامی ( ص ) اسلام نقش اصلی را بر عهده داشته اند و پیامبر( ص ) در این زمینه از نیروی قاهره و زور استفاده نکرده اند ، در زمان حضور ائمه ی معصومین ( ع )  و همچنین در زمان فقها نیز همین گونه بوده و مردم در تحقق عینی حاکمیت
ائمه ( ع ) و فقها نقش اساسی را داشته و امامان و فقها برای رسیدن به حق مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوسل نمی شوند . بلکه اگر خود مردم خواستند و پذیرفتند ، تصدی امر حکومت را عهده دار
می شوند . بنا براین از نظر شیعه مشروعیت حکومت پیامبر ( ص ) و ائمه ی هدی ( ع ) از جانب خداوند تبارک و تعالی بوده و مردم نقش عینیت بخش و از قوه به فعل رساندن حکومت ایشان را عهده دار
بوده اند .

همچنین از نظرگاه تفکر شیعی تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی این است که در حکومت اسلامی ، حق و قانون پیش از اکثـریت و مقـدم بر آن اسـت و اکثریت کاشف حق است نه مُولّد و به وجود آورنده ی آن ، اما در نظام دموکراسی و غیر دینی ، اکثریت پیش از حق و
قانون ، و به وجود آورنده ی آن است .

مسئله ای که در ارتباط با اداره ی امور جامعه هم برای پیامبر( ص ) و امامان معصوم ( ع ) و هم برای فقیه وجود دارد بحث ولایت تشریعی آن هاست . ولایت تشریعی یعنی ولایت قانونی ؛ یعنی اینکه فردی بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجرای آن ها در زندگی مردم و افراد جامعه تصرف کند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آن ها باشند .

 

 

 

 

فصل سوم

بحران آفرینی در نظام های سیاسی به روش انقلاب رنگی

3 – 1 انقلاب رنگي

از آغاز هزاره ي جديد و به ويژه از نوامبر 2003 م تحولاتي كه در گستره ي جغرافيايي اوراسيا (گرجستان ( 2003 م ) ، اوكراين ( 2004 م ) ، قرقیزستان ( 2005 م )) رخ نمود ، باعث گرديد كه قاطبه ي پژوهشگران از عباراتي چون انقلاب رنگي يا انقلاب مخملي در ناميدن و تبيين اين تحولات بهره ببرند . وجه
تسميه ي اين نامگذاري متاثر از رنگ ها يا گل هايي بود كه رهبران سياسي و هواداران مخالف دولت در اعتراضات خود از آن اسـتفاده مي كردند . در گرجسـتان از گل رز استفاده شد ، در اوکراین گل ها و
نمـاد های به کارگیری شـده نارنجی بود ، گرچه اوکراینی ها خود آن را انقـلاب شاه بلوطی می نامند ، و در قرقیزستان به مناسبت مصادف شدن تحولات با فصل بهار گل لاله به عنوان نماد اعتراض برگزیده شد . انقلاب رنگي پديده اي نوين و مربوط به دوران پس از جنگ سرد است كه در زير مجموعه ي مدل هاي شناخته شده و كلاسيك جامعه شناسي سياسي در مورد تغييرات اجتماعي جاي نمي گيرد . منظور از انقلاب رنـگي ، انقـلابي بدون خـونريزي و كشتار اسـت . در اين انقـلاب ها هيئت هاي حاكمه كه از حمايت روسيه برخوردار بوده اند توسط مخالفان كه از حمايت كشورهاي غربي برخوردار بوده اند به چالش كشيده شده و مجبور به ترك اریکه ی قدرت گرديدند .

بروز این اتفاقات در جمهوری های سابق شوروی و با شرایط حدوثی تقربیاً مشابه ، تحلیل گران را به این باور سوق داد که این وقایع علی رغم ویژگی های متفاوت ، از سناریوی یکسانی بهره می برند و روند تحولات با وجود مشابهت ها بیش از آن که درون زا باشد ناشی از صحنه گردانی کارگردان بیرونی است .   در این فصل سعی می شود که ضمن مروری بر انقلاب و ویژگی های آن در معنای کلاسیک ، و تعریف انقلاب رنگی و شاخص های آن ، به مطالعه ی سه کشور که این پدیده در آن ها با موفقیت انجام گردیده پرداخته شود و سپس زمینه های مورد نیاز برای یک انقلاب رنگی در ایران مورد بررسی قرار گیرد .

 

3 – 2 انقلاب و ماهیت آن

انقلاب از لحاظ لغوی عبارت است از : برگشتن ، برگشتن از حالی به حال دیگر ، دگرگون شدن ، آشوب و شورش . ( عمید ، 1373 : 210 )

هنگامی می توان از انقلاب سخن گفت که دگرگونی به معنای آغازی تازه رخ داده و خشونت به منظور تشکیل حکومتی نو و ایجاد سازمان سیاسی جدید به کار رود که در آن ، رهایی از ستمگری به قصد استقرار آزادی صورت پذیرد . ( آرنت ، 1381 : 47 )

از حیـث مفهومی انـقلاب به گونه ای از کنش سیاسی جمـعی و توده ای گفـته می شود که در قالب
منازه ای خشونت آمیز برای قبضه ی قدرت دولتی ، در درون واحد سیاسی مستقلی شکل می گیرد . بنابراین نزاع های انقلابی نیازمند سازماندهی ، رهبری ، ایدئولوژی برای بسیج است و همواره سطحی از خشونت را به همراه دارد . ( بشیریه ، 1382 : 193 )

انقلاب تحول سیاسی پیچیده ای است که طی آن حکومت مستقر به دلایلی ، توانایی اجبار و اعمال زور را از دست می دهد و گروه های گوناگون اجتماعی و سیاسی به مبارزه بر می خیزند تا قدرت سیاسی را قبضه کنند . از عناصر اصلی انقلاب می توان به نارضایتی اجتماعی ، پیدایش گروه های بسیج گر ، ناتـوانـی در قـوای سـرکـوب دولـت و کـوشـش بـرای ایـجـاد سـاخـت جـدیـد قــدرت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید